Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implant zęba
28 października, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego obejmują szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami z działu sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego potwierdzenia potrzebne jest spełnienie paru wymogów. Między innymi w ciągu tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz spisuje protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zapisane są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.