Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implant zęba
28 października, 2019

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wliczają się w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego aktu niezbędne jest wypełnienie kilku warunków. Między innymi w ciągu tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z autentykami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz spisuje protokół z pełnego procesu. Jeśli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok istotnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może zostać zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – z reguły, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.