Prawo do opieki nad dzieckiem

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych
9 sierpnia, 2019

Prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Elementami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem musi udowodnić w toku rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania oraz zarobki dostateczne do utrzymania. Niezbędne jest też wykazanie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim sugerować się korzyścią dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, jak również środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej sprawie prawnika jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona brakiem możliwości harmonijnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, zwłaszcza gdy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o ustalenie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego typu procesów warto zatrudnić doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Bardzo często najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, ale może także zaistnieć w kształcie zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą podejmować wspólnie, a jakie osobno. W zakresie porozumienia prawnik może dodać uzupełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z uzgodnieniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to uprościć ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie daja rady sporządzić wspólnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje werdykt na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych przypadkach można ubiegać się o całkowite odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, kiedy zastosowane uprzednio łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku kiedy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można starać się o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim wypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem niezbędna jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.